q
L

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG + HỢP NHẤT) QUÝ II NĂM 2019

30/07/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG + HỢP NHẤT) QUÝ II NĂM 2019

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG + HỢP NHẤT) QUÝ I NĂM 2019

26/04/2019

Công ty Cổ phần Elmich trân trọng công bố Báo Cáo Tài Chính (riêng + hợp nhất) quý 1 của năm 2019

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG + HỢP NHẤT) NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

10/04/2019

Công ty Cổ phần Elmich trân trọng công bố Báo Cáo Tài Chính (riêng + hợp nhất) của năm 2018

Chi tiết